Stichting Opvangcentrum De Elandsstraat is een maatschappelijke opvang voor de kwetsbaarste Amsterdamse dak- en thuisloze jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. De Elandsstraat helpt de jongeren -middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenscarrière.

Onze aanpak kent drie belangrijke pijlers:

Gezonde kaders

Gezonde structuur

Op tijd opstaan, zinvolle dagbesteding (school/ werk), bijtijds naar bed, geen tabak, drugs en/of alcohol gebruik in huis etc. Kortom: heldere, logische regels met ook voldoende ruimte om te leren.

Intensieve begeleiding

Professionele krachten

Dag en nacht minimaal twee betrokken goed opgeleide professionele krachten die naast het groepsproces ook het individuele zorgproces van de cliënt monitoren en begeleiden.

Samenwerking

Samenwerking ketenpartners

Om de problemen op meerdere leefgebieden zoveel als mogelijk gelijktijdig aan te pakken, wordt er nauw samengewerkt, middels spreekuren op locatie, met de GGZ, schuldhulpverlening, GGD en WPI.

Onze visie

Cliënten komen uit een problematische thuissituatie waar het ontbreekt aan leefbaarheid en veiligheid. Dit heeft een grote invloed op het vermogen van de jonge cliënten om sturing aan hun leven te geven, met als gevolg een verlies in autonomie op de gebieden van emotie en denken. De Elandsstraat stelt dan ook dat (dreigende) dakloosheid nooit een losstaand probleem is, maar slechts een signaal van problemen op meerdere leefgebieden (multiple problematiek), welke snel en gelijktijdig dienen te worden aangepakt.

Crisisopvang / Time-out

Naast het reguliere aanbod, biedt de Elandsstraat ook de mogelijkheid om tijdelijk, voor max. 6 weken, gebruik te maken van het intensieve zorgaanbod. Het betreft dan jongeren die nog in hun netwerk of in een (begeleid) woontraject zitten en die dreigen uit te vallen. In zo’n periode is er vaak behoefte aan een korte periode van intensieve begeleiding om zo te voorkomen dat de jongere uitvalt en op straat beland. De Elandsstraat is de juiste partij voor dergelijke crisisopvang of time-out moment. In korte tijd worden jongeren weer terug in ‘het zadel’ geholpen en voorkomen we zo erger.


Aanmelden

Aanmelden gaat nooit rechtstreeks maar altijd en alleen via de GGD vangnet & advies. Tel: 020 624 11 11


Huisregels

Versie: juni 2023

 • Dagopening
  Van maandag t/m vrijdag starten wij om 9:00 uur de dag met een dagopening (incl. ontbijt). Dit is verplicht voor een ieder die in de ochtend geen andere verplichtingen zoals school en/of werk) heeft.
 • Slaapkamers & douches op slot
  Slaapkamers en douches worden van maandag t/m vrijdag om 9:45 uur op slot gedaan en om 15:30 uur weer geopend.
 • Dagbesteding
  Een dagbesteding in de vorm van school en/of werk is verplicht.
 • Ziek zijn
  Ben je ziek en kun je daarom niet naar school of werk? Dan dien jij je af te melden en ben je verplicht de hele dag binnen te blijven. Ziek is ziek.
 • Lunch
  Lunchen kan van 12:30 tot 13:00 uur.
 • Dagafsluiting
  De dagsluiting (incl. avondeten) is om 18:00 uur. Van maandag tot vrijdag is je aanwezigheid verplicht.
 • Avondsnack
  Van 21:00 tot 21:30 uur krijg je de gelegenheid om nog iets eenvoudigs te eten. Dit is ook het enige moment dat je een snack van buiten binnen kunt opeten.
 • Wassen kleding
  Voor €6,- in de maand kun je 4 x wassen. Het geld dient vóór de 28e van de maand op onze rekening gestort zijn. Rek nr. NL07 INGB 0004 5468 66
 • Tijden van binnenkomst en slapen
  22:00 uur dien je binnen te zijn. 23:00 uur dien je in je bed te liggen.
 • Afmelden bij het verlaten van het pand
  Je dient je af te melden als je het pand verlaat.
 • Hygiëne
  Je dient je kamer en jezelf schoon te houden.
 • Vluchtroutes
  Er is een vluchtplan in geval van brand/ nood. Je bent verplicht je hiervan op de hoogte te stellen. Vraag er dus naar!
 • Verbod op tabak, alcohol- en drugsgebruik
  Het is in het gehele pand verboden te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken. Gebruiken van drugs voor de deur en in de straat is eveneens verboden.
 • Verbod op wapens
  Het is verboden om in het bezit te zijn van een wapen.
 • Kamercontroles
  Je dient mee te werken aan de periodieke kamercontroles waarbij gecontroleerd zal worden op hygiëne, drugs, alcohol en wapens.
 • Corveetaken
  Je dient mee te helpen met het koken en schoonhouden van het pand. Wij maken daarvoor gebruik van een corvee/kooklijst.
 • Verlies/diefstal
  Je dient zelf op je spullen te letten. De begeleiding is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging in welke voor vorm dan ook.
 • Ongewenst gedrag
  Bij vernieling, diefstal of uiting van agressief gedrag, (in woord en/of daad) is een verblijf bij ons niet langer mogelijk! Tevens zullen wij altijd aangiften doen bij de politie.
 • Bewaren van spullen bij vertrek
  Na vertrek dien je binnen twee weken je spullen te hebben opgehaald of anders gooien wij deze weg.
 • Klachten
  Als je er niet met ons uitkomt dan is er een mogelijkheid om je klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Ga naar www.klachtenportaalzorg.nl om het klachtenformulier in te vullen, of neem contact op met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

Organisatie
Organogram
 • De organisatie structuur is uiterst 'plat' waarbij een ieder, dus ook de directeur, onderdeel uitmaakt van het primaire proces.
 • Het bestuur van de organisatie bestaat uit 5 deskundige vrijwilligers.
 • De directeur bepaalt, in samenspraak met het bestuur, op de verschillende gebieden het beleid, maar geeft hier zelf ook uitvoer aan. Hij is eindverantwoordelijk voor het algehele beleid.
 • De administratie geeft uitvoer aan het boekhoudkundige en administratieve proces.
 • De zorgcoördinator ondersteunt medewerkers ten behoeve van de kwaliteit van de geleverde zorg maar geeft hier zelf ook vorm en uitvoer aan.
 • De pedagogisch medewerkers geven uitvoer aan het inhoudelijke beleid.

 


Geschiedenis
Looman

De Stichting Opvangcentra De Elandsstraat is in 2005 officieel van start gegaan. De stichting is een afsplitsing van de ‘vereniging ter verbreiding der waarheid’ of kortweg de Verbreiding.

De Verbreiding werd in het jaar 1847 opgericht door de godsdienstleraar T.M. Looman. Getroffen door de armoede en mensonterende leefomstandigheden van de mensen in de Jordaan, zette De Verbreiding zich in voor de noden van mensen. Zij organiseerden onder meer breischolen, een pastoraat voor doven, een tehuis voor 'gevallen' vrouwen en meisjes, bejaardenwerk, buurt- en clubhuiswerk, judolessen, sociaal-cultureel werk voor Armeniërs en Syrisch-Orthodoxen uit Turkije en jongeren uit Marokko. Daar waar mensen in Amsterdam nergens anders terecht konden, vervulde De Verbreiding een rol.

In de jaren tachtig bleek dat ons Buurthuis v/d Verbreiding: De Branding, dat gevestigd was in de Elandsstraat, door een reorganisatie van het sociaal-cultureel werk in Amsterdam zijn werk moest staken. Het bestuur van De Verbreiding zocht naar een geschikte invulling van de doelstelling en bestemming voor het pand.

Uitgaande van de doelstelling werd in 1984 een weekendopvangcentrum opgericht aan de Elandsstraat, dat met de inzet van drie parttime stafkrachten en vrijwilligers steeds meer vorm kreeg en groeide.
De weekendopvang werd uitgebreid met doordeweekse slaapplaatsen voor jongeren ('het slaapcentrum voor jongeren'). Langzamerhand werden deze twee projecten - het weekendopvangcentrum en het slaapcentrum voor jongeren - samengevoegd tot één project: Opvangcentrum Elandsstraat, nu: De Elandsstraat.
Omdat het opvangcentrum volledig afhankelijk was van giften van derden, fondsen, kerken en incidentele subsidies besloot men in 2004 dat het werk en financiële verantwoording inzichtelijker werd door het afsplitsen van het opvangcentrum als nieuwe zelfstandige stichting.

Om een betere aansluiting te krijgen met de gemeentelijke ontwikkeling is er in 2007 besloten om ons volledig te richten op de groep dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar.

Vacatures

Op dit moment heeft stichting opvangcentrum De Elandsstraat geen vacatures.

De Stichting Opvangcentra De Elandsstraat kent een lange bestaansgeschiedenis en heeft tot op heden bestaansrecht doordat zij steeds in staat is geweest zich aan te passen aan de alsmaar veranderende zorgbehoefte van de Amsterdammer. Zij biedt inmiddels ruim 14 jaar 24 uurs maatschappelijke opvang en zet zich hiermee in voor de zeer kwetsbare groep dak- en thuisloze Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.

Lees meer

Contact

Stichting Opvangcentrum
De Elandsstraat
 
Elandsstraat 84
1016SG Amsterdam
 
Telefoon: 020 623 47 57
E-mail: info@elandsstraat.nl

Scroll naar boven